Αθήνα, 13.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 15 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 15/2018

 

ΘΕΜΑ : ΕΛΠ Ν.4308/2014

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των βιβλίων με τους λογαριασμούς από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Ν4308/2014.
Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις γνωρίζουμε ότι είναι από το 2015 γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας και σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
Οπότε θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας διευκρινίσετε αν η καταχώριση των παραστατικών και η εκτυπώσεις των ισοζυγίων θα πρέπει να γίνεται με βάση το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σχετικά με το Σχέδιο Λογαριασμών που δύνανται να εφαρμόζουν οι οντότητες από 1/1/2015, στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Άρθρο 3 παρ.9 και Άρθρο 38 παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ και η ) προβλέπονται τα εξής:
«Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
………………………….

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Αρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
……………………………

3. Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
………………………………………….
στ) Το Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.
ζ) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
η) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»
Κατά συνέπεια, οι οντότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν 4308/2014, δύνανται να χρησιμοποιούν, είτε το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου αυτού, είτε, κατά περίπτωση, τα σχέδια λογαριασμών που προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα: α) Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, β) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και γ) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης