Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 20-22 Φεβρουαρίου 2018 υπό τη διοργάνωση της Εποπτικής Αρχής της Σρι Λάνκα πραγματοποιήθηκε στο Κολόμπο με επιτυχία το 12ο παγκόσμιο inspection workshop του IFIAR, στο οποίο συμμετείχαν 37 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και διεθνών πρακτικών.

Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος του IFIAR παρουσιάζοντας μία ανασκόπηση των πρόσφατων δρα-στηριοτήτων του IFIAR και του μελλοντικού πλάνου δράσης του οργανισμού.

Η ατζέντα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούσαν την εκτεταμένη έκθεση ελέγχου (extended auditor reporting), την αναγνώριση εσόδων (revenue recognition), τον τρόπο διενέργειας ποιοτικών ελέγχων σε φακέλους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρείων, τον τρόπο διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε φακέλους εταιρείων πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλείων, την επικοινωνία με τις επιτροπές ελέγχου (communication with the audit committee), τον έλεγχο της πληροφορικής κατά τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων (ΙΤ audit inspections), τα προγράμματα ανάλυσης βασικών αιτίων (Root cause analysis), τη διαχείριση των ελεγκτικών έργων και την παρακολούθηση ποσοτικών μέτρων (AQIs) και διαδικασίες επιβολής ερευνών και πειθαρχικών κυρώσεων ( Investigation & Enforcement topics).

To IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) συγκροτήθηκε το 2006 και απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 52 κρατών (Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας και Ευρώπης). Με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουρ-γήσει μία πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιοτικών ελέγχων και βέλτι-στων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο προάγοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια μεταξύ τους.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος