Αθήνα, 27.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2476 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2476/2018

 

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμη εταιρεία (Α) θυγατρική ανωνύμου εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α.Α. (Β) εφάρμοσε πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. την περίοδο 2009 – 2010 και συνεχίζει να τα εφαρμόζει μέχρι σήμερα. Μέχρι και τις 20.6.2017 η εισηγμένη (Β) κατείχε το 100% των μετοχών της (Α) ενώ από τις 21.6.2017 κατείχε το 33%. Το ερώτημα είναι αν η (Α) μπορεί να εφαρμόσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) από την 1.1.2018 η εμπίπτει στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, περί προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ήτοι να θεωρηθεί η περίοδος του 2016 ως περίοδος πρώτης προαιρετικής εφαρμογής άρα 0α πρέπει να εφαρμόσει τα Δ.Χ.Π.Α. για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία Α είχε υπαχθεί στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά ,(ως θυγατρική εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας) με βάση προϊσχύουσες νομικές διατάξεις οι οποίες έχουν πλέον καταργηθεί.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις που προέβλεπαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α για τις θυγατρικές εταιρείες των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών ήταν :
α) Το άρθρο 134 του Ν.2190/1920 (καταργήθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 3α του Ν.4308/2014) και
β) Το άρθρο 1 παράγραφος 3β του Ν. 4308/2014 (καταργήθηκε με το άρθρο 41 παράγραφος 1δ του Ν.4410/2016.)

Κατά συνέπεια εφόσον η υπαγωγή της εταιρείας Α στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α ήταν υποχρεωτική και όχι προαιρετική δεν έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί (5ετία) που προβλέπονται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4308/2014 περί προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. και η εταιρεία Α μπορεί να εφαρμόσει τα Ε.Λ.Π. από 1/1/2018.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης