Αθήνα, 27.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2318 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2318/2018

 

ΘΕΜΑ : Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας κοσμημάτων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, κοσμήματα που δεν είναι επίκαιρα από άποψη μόδας, να τα στείλει για λιώσιμο και κάποια από αυτά να γίνουν κοσμήματα με νέα μορφή και κάποια άλλα να γίνουν ράβδοι χρυσού; Αν ναι, πως θα αποτιμηθούν κατά το χρόνο της απογραφής των αποθεμάτων ; Πως θα αποτιμηθούν οι πέτρες που φέρουν κάποια , αφού διαχωριστούν από αυτά.

 

2) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας ωρολογίων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, ρολόγια παλιάς μόδας, άνω της δεκαετίας, να τα διαλύσει και υπό μορφή ανταλλακτικών, να τα πουλήσει; Και σε ποιά αξία; Αν δεν τα πουλήσει αυτά τα ανταλλακτικά σε ποιά αξία θα απογραφούν.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων σε οντότητα που τηρεί απλογραφικά βιβλία περιγράφεται στο άρθρο 20 του Νόμου 4308/2014 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο Πολ.1003/31.12.2014. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται στην λογιστική οδηγία που έχει εκδώσει η Ε.Λ.Τ.Ε.

 

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
Δεδομένου ότι η οικονομική οντότητα κατασκευάζει ή μεταποιεί υλικά αγαθά με σκοπό την πώληση τους, λαμβάνει χώρα μεταποιητική διαδικασία, δηλαδή παραγωγή προϊόντων.
Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:
α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και
β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
Μετά την αρχική καταχώριση, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Σημειώνουμε ότι, στο άρθρο 30 «Απλοποιήσεις κι απαλλαγές» του Νόμου 4308/2014 ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης