Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ στην υπ ́αριμ. 144/11-1-2018 (ΦΕΚ Β’ 526/16-02-2018) συνεδρίασή του λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 αποφάσισε την υιοθέτηση του νέου ΔΠΕ 701και των αναθεωρημένων ΔΠΕ 700, 260, 570, 705, 706 και 720.

Το νέο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 701, περιγράφει την ευθύνη του ελεγκτή να γνωστοποιεί τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου (key audit matters) στην έκθεση του. Η γνωστοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση στους επενδυτές και τους λοιπούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα θέματα εκείνα που, κατά τη προσωπική κρίση του ελεγκτή, ήταν ύψιστης σημασίας κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την κατανόηση της οντότητας καθώς και των τομέων σημαντικής κρίσης της διοίκησης στις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και δέσμευση των υπευθύνων για την διακυβέρνηση αναφορικά με ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την οντότητα, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή τον έλεγχο που διενεργήθηκε.

Το ΔΠΕ 701ισχύει υποχρεωτικάγιαελέγχουςοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων οντοτήτωνκαιπρέπει να μελετάται σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Κανονισμού 537/2014 και με το ΔΠΕ 200. Σημειώνεται ότι το ΔΠΕ 701 ισχύει και προαιρετικάγια ελέγχους οικονομικών καταστάσεων λοιπών οντοτήτων.

Ως ημερομηνία εφαρμογής του νέου και των αναθεωρημένων ΔΠΕ ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ, ήτοι η 16η Φεβρουαρίου 2018 και ισχύουν για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που τελειώνουν την ή μετά την 15η Δεκεμβρίου 2016.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ &ΕΛΕΓΧΩΝ Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ:210 3242648, F:210 3234141, www.elte.org.gr Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο και τα αναθεωρημένα ΔΠΕ δείτε τους κάτωθι συνδέσμους:

 

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Γιαννόπουλος Παναγιώτης