Αθήνα, 20.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 23 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 23/2018

 

ΘΕΜΑ : Αποτίμηση ξένου συναλλάγματος

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το ποια ισοτιμία χρησιμοποιούμε για την αποτίμηση του ξένου συναλλάγματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς υπάρχουν δυο διαφορετικές παραπομπές για ισοτιμίες στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος  (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/ISOTIMIES/default.aspx ) η μία είναι «ενδεικτική» και παραπέμπει στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ενώ η άλλη παραπομπή αφορά “Συναλλακτικές τιμές αποτελούν οι τιμές αγοραπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών τραπεζών και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος”.  Οι δύο αυτές ισοτιμίες διαφέρουν, ποια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην αποτίμηση του ξένου συναλλάγματος για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το άρθρο 27 του Ν. 4308/2014 ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η λογιστική αποτύπωση συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε νομίσματα εκτός του ευρώ. Επισημαίνεται ότι η ως άνω διάταξη του νόμου 4308/2014, δεν ορίζει την πηγή που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της ισοτιμίας του ξένου νομίσματος.

 

Απάντηση σε παρεμφερές ερώτημα δόθηκε από το ΕΣΥΛ με την γνωμοδότηση 309/2694/2001.

 

Στην γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται ότι «… από την 31.12.2000 και εφεξής, για τις αποτιμήσεις σε ευρώ (και δραχμές) των σε νομίσματα χωρών εκτός ζώνης ευρώ (ξένα νομίσματα) απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθεσίμων, καθώς και για τη μετατροπή σε ευρώ (και δραχμές) της σε ξένο νόμισμα αξίας των τιμολογίων αγοράς και πώλησης αποθεμάτων, παγίων και υπηρεσιών, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εφαρμόζεται το ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ που δημοσιεύει καθημερινά η Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο εμφανίζονται οι τιμές συναλλάγματος σε ευρώ».

 

Στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται και στην ερώτηση σας δίνονται πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος για την ισοτιμία ξένου συναλλάγματος. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Από την 1η Ιουλίου 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος έπαυσε τη δημοσίευση του “Δελτίου συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και το ιστορικό αρχείο μπορούν να ανατρέχουν απευθείας στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Η εν λόγω ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά περί τις 17.00 ώρα Ελλάδος. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ δεν αποτελούν συναλλακτικές τιμές, αλλά έχουν χαρακτήρα ένδειξης».

Κατά τη γνώμη μας η επιλογή της ισοτιμίας για σκοπούς σύνταξης οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να γίνει με βάση την τιμή που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης