Αθήνα, 13.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2376 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2376/2018

 

ΘΕΜΑ : Αγοραπωλησία εισιτηρίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας ΧΧΧΧ από της ιδρύσεώς της, το έτος 2001, είναι η μηχανογραφική διαχείριση εισιτηρίων Θεαμάτων, δηλαδή η έκδοση και πώληση στο κοινό εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατ’ εξουσιοδότηση και αντιπροσώπευση των διοργανωτών – παραγωγών αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είτε είναι θέατρα είτε συναυλίες που πραγματοποιούνται σε διάφορους χώρους. Ο ΚΑΔ της ΧΧΧΧ είναι: ΧΧΧΧΧ
Η όλη διαδικασία της διακίνησης των εισιτηρίων γίνεται μέσω του συστήματος πληροφορικής κατασκευής της ΧΧΧΧ υπό την εμπορική ονομασία ΧΧΧΧ. Το πρόγραμμα ΧΧΧΧ είναι εγκατεστημένο σε κεντρικούς υπολογιστές της ΧΧΧΧ και είναι διαθέσιμο προς χρήση μέσω του διαδικτύου στους ταμίες των εκδοτηρίων εισιτηρίων των θεάτρων αλλά και των εκδοτηρίων της ΧΧΧΧ και άλλων σημείων που με σύμβαση με την ΧΧΧΧ εξυπηρετούν το κοινό στην προμήθεια εισιτηρίων θεάτρων κλπ. Τέτοια σημεία, σήμερα, αποτελούν τα καταστήματα ΧΧΧΧΧ.
Εξάλλου το ίδιο σύστημα είναι κατάλληλα διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου ΧΧΧΧ στο κοινό ώστε να μπορεί ο καθένας να βρει πληροφορίες και να αγοράσει διαδικτυακά το εισιτήριο για την παράσταση που επιθυμεί. Η πληρωμή των εισιτηρίων γίνεται από τον αγοραστή με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα και τα ποσά που εισπράττονται στα εκδοτήρια της ΧΧΧΧ και των με αυτήν συμβεβλημένων άλλων εκδοτηρίων, κατατίθενται σε τραπεζικό λoγαριασμό της ΧΧΧΧ (ΧΧΧΧ – ΧΧΧΧ – ΧΧΧΧ και ΧΧΧΧ) και εν συνεχεία μεταφέρονται από την ΧΧΧΧ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των θεάτρων ή των παραγωγών που αναλογούν.
Αυτά γίνονταν νόμιμα από πάντοτε μέχρι που ο ν. 4446/2016 (άρθρο 65) απαγόρευσε την είσπραξη ποσών για λογαριασμό τρίτων από μη πιστοποιημένα ιδρύματα πληρωμών και σε σχετικό ερώτημά μας προς την Γραμματεία υφυπουργού ΧΧΧΧ, δόθηκε η απάντηση ότι για να είμαστε σύννομοι μπορούμε να αγοράζουμε εισιτήρια από τους παραγωγούς και να τα «μεταπωλούμε» στο κοινό.
Κατόπιν αυτού, και για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα: με τι παραστατικό μπορούμε να αγοράσουμε ένα άλλο παραστατικό (το εισιτήριο) και με τι παραστατικό μπορούμε να μεταπωλήσουμε το αγορασμένο παραστατικό στο κοινό», ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία και κάνουμε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές :
1. Η ΧΧΧΧ προμηθεύεται από τον παραγωγό τα προς πώληση εισιτήρια και με την αξία τους πιστώνει τον λογαριασμό του παραγωγού (Πιστωτές 53-ΧΧ-ΧΧΧ) με αντίστοιχη χρέωση ενδιάμεσου λογαριασμού (33-ΧΧ-ΧΧΧ). Δηλαδή γίνεται η αγορά των εισιτηρίων από την ΧΧΧΧ.
2. Πωλούνται τα αγορασμένα εισιτήρια στους αγοραστές (παραδίδονται τα πρωτότυπα εισιτήρια, που αναγράφουν τα Φορολογικά στοιχεία του παραγωγού), και το τίμημα που εισπράττεται (δηλαδή η αξία του εισιτηρίου) χρεώνει το ταμείο (38-00-ΧΧΧ) ή την τράπεζα (38-03-ΧΧΧ), με πίστωση του ενδιάμεσου (33-ΧΧ-ΧΧΧ). Δηλαδή γίνεται η πώληση των εισιτηρίων από την ΧΧΧΧ.
3. Τα εισπραχθέντα μεταφέρονται στον παραγωγό και πιστώνεται το ταμείο ή η τράπεζα με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του παραγωγού (53-00-ΧΧΧ). Έτσι απεικονίζεται πλήρως η διακίνηση των εισιτηρίων και αποτυπώνεται η δραστηριότητα της αγοραπωλησίας.
Αντίστοιχα ο παραγωγός:
1. Προμηθεύει την ΧΧΧΧ με τα προς πώληση εισιτήρια και χρεώνει τον λογαριασμό lI]ς ΧΧΧΧ (Χρεώστες 33-00-ΧΧΧ) και πιστώνει τις πωλήσεις (73-ΧΧ-ΧΧΧ).
2. Η ΧΧΧΧ διαθέτει (μεταπωλεί) τα εισιτήρια στο κοινό και μεταφέρει την είσπραξη στον παραγωγό.
3. Τα μεταφερθέντα ποσά χρεώνουν το ταμείο ή την τράπεζα του παραγωγού και πιστώνουν τον ήδη χρεωμένο λογαριασμό της ΧΧΧΧ (33-00-ΧΧΧ). Έτσι αποτυπώνεται πλήρως η πώληση και η είσπραξη της αξίας των εισιτηρίων.
Παρακαλούμε για την απάντησή σας στο ερώτημα αν η παραπάνω διαδικασία είναι σύννομη και σύμφωνη με την ληφθείσα απάντηση από την Γραμματεία της υφυπουργού, δηλαδή αν με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούμε αγορά εισιτηρίων και μεταπώλησή τους στο κοινό.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το εισιτήριο παροχής δικαιώματος παρακολούθησης θεαμάτων, αποτελεί αυτοτελές στοιχείο λιανικής πώλησης (παροχής) υπηρεσιών. Ενσωματώνει επομένως, για τον κάτοχό του, την απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, κατά τον χρόνο έκδοσής του.

Εξ άλλου, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι η πώληση για λογαριασμό τρίτου, είναι εφικτή μόνο αν πρόκειται για αγαθά και όχι για υπηρεσίες.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν δύναται να νοηθεί «διακίνηση» παραστατικού στοιχείου, ως αγαθού. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκδοθεί παραστατικό (τιμολόγιο) που να αναφέρει ως διακινούμενο / πωλούμενο αγαθό, ένα άλλο παραστατικό (εισιτήρια).

Συνεπώς, οι παραπάνω κινήσεις λογαριασμών που αναφέρετε, δεν έχουν ως βάση διακινούμενο / πωλούμενο αγαθό και εξ αυτού του λόγου, δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Ως προς το άρθρο 65 του Ν 4446/2016, η σχετική διάταξη, αναφέρεται στην είσπραξη για λογαριασμό τρίτου, εν γένει, όπου: «οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία». Η παραπάνω διάταξη, ορίζει τον τρόπο είσπραξης του αντιτίμου, μέσω των POS και δεν εμποδίζει την διαμεσολάβηση της οντότητας (ΧΧΧΧ) για την προώθηση των εισιτηρίων προς τους καταναλωτές, με προμήθεια, βάσει συμφωνίας με τους διοργανωτές – παραγωγούς εκδηλώσεων κ.λπ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης