Αθήνα, 13.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2369 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2369/2018

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Η εταιρεία μας ΧΧΧΧΧ εταιρεία ΧΧ ετών και πλέον λόγω κρίσης δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας από το 2009.
Έχουμε υποχρεώσεις
– Προς προμηθευτές
– Προς τράπεζες
– Προς τα ταμεία
Τηρούμε Γ’ κατηγορίας βιβλία , δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ οι λογαριασμοί.
Η ερώτηση μας είναι η εξής :
Μπορούν οι λογαριασμοί με υπόλοιπα να μεταφερθούν στους λογαριασμούς των εταίρων προκειμένου να προβούμε σε διακοπή εργασιών ;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 249 του Ν 4072/2012, ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. Συνεπώς, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται παράλληλα με την εταιρεία και προσωπικώς, πράγμα που σημαίνει ότι ο δανειστής δεν εμποδίζεται να στραφεί μόνο κατά της εταιρείας, αλλά μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου, προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτησή του. Επιπλέον η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου είναι απεριόριστη. Ο κάθε εταίρος ευθύνεται με ολόκληρη την περιουσία του και όχι μόνο μέχρις ορισμένου ποσού. Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη αυτή είναι «εις ολόκληρον», δηλαδή κάθε δανειστής μπορεί να ζητήσει να του καταβληθεί το σύνολο της απαίτησής του, είτε από την εταιρεία, είτε από την προσωπική περιουσία οποιουδήποτε εταίρου, αλλά και από τις περιουσίες όλων μαζί, εταίρων και εταιρείας, εκ παραλλήλου και διαδοχικώς.

Ακολούθως, μια επιχείρηση, εν γένει, κατά την διακοπή, δεν θα πρέπει να έχει απαιτήσεις έναντι τρίτων (πχ να μην της οφείλουν οι πελάτες της), αλλά ούτε και υποχρεώσεις έναντι τρίτων (πχ να μην οφείλει στους προμηθευτές της). Αν μια επιχείρηση έχει υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, πρώτα θα πρέπει να τις «μηδενίσει» και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει διακοπή. Πριν την διακοπή οι επιχειρήσεις (με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις ως άνω εργασίες (δηλαδή να προβούν σε εκποίηση παγίων, εμπορευμάτων, καθώς και σε είσπραξη απαιτήσεων και να εξοφλήσουν υποχρεώσεις). Υπό προϋποθέσεις, σε καθεστώς εκκαθάρισης δεν υποχρεούνται να τεθούν οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ), ενώ αντιθέτως υφίσταται η υποχρέωση αυτή για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Επίσης σε εκκαθάριση δεν τίθενται οι εταιρείες που κηρύσσονται σε πτώχευση.

Συνεπώς, τίθεται ευλόγως το ερώτημα, αν μπορεί μια επιχείρηση (ΟΕ, εν προκειμένω), να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, ενώ έχει οφειλές στην ΔΟΥ και προς τρίτους. Εκτός από ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις (υποβολή δήλωσης, αυτοψία, αναζήτηση τυχόν παραβάσεων ΚΒΣ, ΚΦΑΣ κ.λπ.) η επιχείρηση, έως και την ημερομηνία διακοπής, θα πρέπει να έχει υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων, τις οποίες είχε υποχρέωση να υποβάλει (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων κλπ.).

Σύμφωνα με την Φορολογική Διοίκηση (Πολ. 1045/10-2-2015), ωστόσο, δεν αποτελεί προϋπόθεση η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, προκειμένου να γίνει δεκτή η δήλωση διακοπής δραστηριότητας. Αν κατά την διακοπή υφίστανται ή μετά την διακοπή προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις, προς κάθε κατεύθυνση, αυτές βεβαιώνονται ή ρυθμίζονται και βαρύνουν τους κατά περίπτωση υπεύθυνους, βάσει του νόμου, της εταιρείας (στην περίπτωση της ΟΕ, τους εταίρους).

Υπό την έννοια αυτή, σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο και τις εμπορικές διατάξεις, είναι εφικτή η μεταφορά των υποχρεώσεων της ΟΕ, στους λογαριασμούς των εταίρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την οριστική εξόφλησή τους.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 269 του Ν 4072/2012, σε ότι αφορά την παραγραφή αξιώσεων κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη (πενταετία).

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης