Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4449/2017, όταν, το κατά την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3148/2003 επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε αυτό μετέχουν, πέραν των προσώπων του άρθρου 1 του ν. 3148/2003, δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του και δύο μη επαγγελματίες της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι οποίοι ορίζονται από το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

Με την υπ’ αρ. Η ́ 71/2/10.01.2018 Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προτάθηκαν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ Κόκκινος Ιωάννης και Πατατούκας Κυριάκος.

Με το υπ’ αριθμ. 13584/30-01-2018 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίστηκαν από τον Προέδρο του Ν.Σ.Κ. μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ οι Πάρεδροι Νικόλαος Πατηνιώτης του Κωνσταντίνου και Ελένη Κωστάντη του Ιωάννη, οι οποίοι υπηρετούν στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Παπαδέας