Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2016/17.

Η Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΛΤΕ, την ανάλυση της αγοράς του ελεγκτικού κλάδου στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος, τη λογιστική τυποποίηση, την πρωτοβουλία της ΕΛΤΕ για επικοινωνία της με τις επιτροπές ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων και την πειθαρχική διαδικασία. Επίσης περιγράφονται οι εκτενείς δραστηριότητες της Αρχής τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τους σημαντικότερους στόχους για το 2017/18.

Στην έκθεση προσαρτάται Παράρτημα με τις Κανονιστικές Πράξεις και τις Ανακοινώσεις της ΕΛΤΕ που εκδόθηκαν το 2016/17.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 537/2014 και το ν.4449/2017, η ΕΛΤΕ ορίστηκε ως η μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών.

Η ετήσια έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ (www.elte.org.gr)

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Βενιέρης Γεώργιος