Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017 η ΕΕΦΕΕ (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών – Committee of the European Auditing Oversight Boards – CEAOB) πραγματοποίησε την 5η Συνάντηση Ολομέλειάς της στις Βρυξέλλες. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των φορέων EBA, EIOPA και ESMA.

Το CEAOB υιοθέτησε το πλάνο δράσης του για το 2018 καθώς και τα επιμέρους πλάνα δράσης των πέντε (5) υποομάδων εργασίας του. Στη συνάντηση εγκρίθηκε η αναφορά εφαρμογής των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στα κράτη-μέλη και συζητήθηκε ο μηχανισμός επικοινωνίας προσωρινών απαγορεύσεων στο CEAOB. Επιπλέον υιοθετήθηκε και η διαδικασία εμπιστευτικότητας σε εφαρμογή του Kανονισμού του CEAOB.

Κύρια σημεία συνάντησης

Υιοθέτηση του πλάνου εργασίας/δράσης

Το πλάνο εργασίας/δράσης για το 2018 προσδιορίζει τις δράσεις και τις προτεραιότητες για το ερχόμενο έτος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους ελέγχους. Το πλάνο δράσης επικεντρώνεται σε περιοχές – κλειδιά όπως οι ποιοτικοί έλεγχοι, η επιβολή κυρώσεων, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και η διεθνής συνεργασία στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για το ελεγκτικό επάγγελμα. Το CEAOB θα αξιολογεί το εποπτικό σύστημα τρίτων χωρών, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή, θα αναπτύξει εξωστρέφεια με τους ενδιαφερόμενους και θα καθοδηγεί και θα διευκολύνει την επίβλεψη της αγοράς του ελεγκτικού κλάδου.

Ενέργειες της Ολομέλειας του CEAOB

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το CEAOB πραγματοποίησε αυτό-αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με το τελευταίο πλάνο δράσης επιτυγχάνοντας τον εντοπισμό περιοχών για βελτίωση. Το CEAOB υιοθέτησε τη διαδικασία εμπιστευτικότητας σε εφαρμογή του Καν. 16.3 του Kανονισμού του και έγινε αναφορά στην επικείμενη θέση σε ισχύ του Κανόνα της ΕΕ περί προστασίας πληροφοριών και τις πιθανές επιπτώσεις στην εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Ενέργειες των υπο-ομάδων εργασίας (subgroups)

Οι Πρόεδροι των πέντε (5) υπο-ομάδων εργασίας (subgroups) παρουσίασαν τους απολογισμούς των έργων των ομάδων τους, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια. Η αρμόδια υπο-ομάδα παρουσίασε λεπτομερή αναφορά για τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και την εφαρμογή τους στα κράτη-μέλη. Η Task Force για τις μικρές ρυθμιστικές αρχές παρουσίασε τον τρόπο που προτίθεται να επικοινωνεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται.

Εξωστρέφεια του CEAOB

Στα πλαίσια της εξωστρέφειάς του, το CEAOB προσκάλεσε ομιλητές από το European Contact Group με τους οποίους διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα ποιότητας των ελέγχων και εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου.

 

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος