Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στην Πράγα πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Ιουνίου 2017 η 2η συνάντηση της υποομάδας Επιθεωρήσεων – Inspections subgroup (ISG) του CEAOB, η οποία διοργανώθηκε από την Εποπτική Αρχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας (PAOB).

Κυριότερα σημεία της συνάντησης (Highlights of the meeting):

Διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ηγεσία της Deloitte, Grant Thornton και BDO

Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών αρχών με τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα ελέγχου για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, τα μέλη του ISG συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εταιρειών Deloitte, BDO και Grant Thornton. Στις συναντήσεις αυτές, συνεχίστηκε το έργο που είχε ξεκινήσει από το European Audit Ιnspection Group (EAIG), το οποίο ενσωματώθηκε στο CEAOB το 2016.

Συζήτηση των ευρημάτων από κοινούς ελέγχους (joint audits)

Tο Inspections subgroup (ISG) διατηρεί μια βάση δεδομένων των ευρημάτων των ελέγχων των μελών του ώστε να μοιράζονται τις γνώσεις τους και να εντοπίζονται τυχόν επαναλαμβανόμενα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις που θα πρέπει να συζητηθούν με τις επιχειρήσεις και τους φορείς καθορισμού προτύπων. Με βάση την ανάλυση της βάσης δεδομένων, τα μέλη του ISG συζήτησαν τα πιο σύνηθη ευρήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των εσόδων και των απαντήσεων των ελεγκτών σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων.

Αλληλεπίδραση μεταξύ του PCAOB και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών

Το PCAOB διεξάγει ελέγχους σε χώρες της Ευρώπης, μαζί με τις τοπικές εποπτικές αρχές. Τα μέλη του ISG συζήτησαν το status της συνεργασίας με το PCAOB στις αντίστοιχες χώρες – μέλη, με παραδείγματα κοινών ελέγχων (joint audits).

Σχετικά με το CEAOB και το Inspections subgroup (ISG)

Το CEAOB αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ. Ο ρόλος του είναι να ενισχυθεί η πανευρωπαϊκή εποπτεία του ελέγχου, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τον υποχρεωτικό έλεγχο και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2016. Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι ενεργό μέλος του ISG και συμμετέχει επίσης, μαζί με άλλες επτά χώρες, στην εποπτική ομάδα των κοινών προγραμμάτων ελέγχου – (Common Audit Inspection Methodology –CAIM ).

Ο σκοπός του Inspections subgroup (ISG) είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία και η σύγκλιση μεταξύ των μελών CEAOB στον τομέα του ελέγχου και να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και λοιπά τρίτα μέρη, αποσκοπώντας στην υποστήριξη του στόχου του CEAOB που είναι η βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους ελέγχους.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος