Αθήνα, 24.10.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2017 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2017/2017

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Παίρνουμε για παράδειγμα την εταιρεία μας που είναι μία φοροτεχνική εταιρεία. Οπότε έχουμε την εξής συναλλαγή:

Η φοροτεχνική εταιρεία λαμβάνει από ιδιώτη πελάτη της για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με μετρητά το ποσό των 100€ που είναι ο φόρος και επιπλέον 0,90€ που είναι η προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς με αποτέλεσμα μετά από αυτή την συναλλαγή η εταιρεία βρίσκεται να έχει στο ταμείο της 100,90€ για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό πέραν του αποδεικτικού από το μηχάνημα easy pay center της τράπεζας. Επίσης την ίδια ώρα ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας είναι -100,90€ καθώς από εκεί έχει δεσμευτεί το ποσό από την τράπεζα ώστε να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωμή. Το κέρδος-έσοδο για την φοροτεχνική εταιρεία που παίρνει από την Τράπεζα Πειραιώς είναι βάσει κάποιου συμφωνητικού π.χ. 0,60€ ανά συναλλαγή και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό για το οποίο όμως είναι ξεκάθαρο ότι για αυτή την περίπτωση εκδίδεται τιμολόγιο από την φοροτεχνική εταιρεία προς την Τράπεζα Πειραιώς με το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με το πόσες συναλλαγές πραγματοποιηθούν.

Το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την Φοροτεχνική εταιρεία προς τον Ιδιώτη πελάτη της.

Πωλήτρια Εταιρεία είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Πελάτης είναι ο ιδιώτης και ενδιάμεσος είναι η φοροτεχνική εταιρεία η οποία λαμβάνει την αμοιβή της από την Τράπεζα.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για το ποσό των ευρώ 100,90 η φοροτεχνική εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος. Για το εν λόγω ποσό πρέπει να υπάρχει κάποιο παραστατικό που να τεκμηριώνει τη λήψη των χρημάτων, αν η συναλλαγή δεν γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Με την είσπραξη του ποσού των ευρώ 100,90 χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα της φοροτεχνικής εταιρείας με πίστωση λογαριασμού υποχρέωσης, η οποία κλείνει (χρεώνεται) με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων κατά την είσπραξη του ποσού από την τράπεζα. Έσοδο της φοροτεχνικής εταιρείας είναι μόνο η προμήθειά της ευρώ 0,60, για την οποία εκδίδεται τιμολόγιο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ