Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 3η συνάντηση της υποομάδας επιθεωρήσεων (inspection subgroup-ISG) της ΕΕΦΕΕ ( Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών) φιλοξενήθηκε από την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή Ελέγχου & Λογιστικής στο Δουβλίνο από τις 11 – 13 Οκτωβρίου 2017.

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης :

Διάλογος με την ευρωπαϊκή ηγεσία της ΕΥ

Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, τα μέλη του ISG συναντήθηκαν με εκπροσώπους της ΕΥ.Το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι πρωτοβουλίες των ελεγκτικών εταιρειών να συνεχίσουν να βελτιώνουν την ποιότητα των ελέγχων τους, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης νέων εργαλείων και διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, της χρήσης ανάλυσης δεδομένων (data analytics), της ανάλυσης των βασικών αιτιών (root cause analysis) για την ποιότητα των ελέγχων και την εφαρμογή των δεικτών ποιότητας ελέγχου (audit quality indicators) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους.

Συνάντηση με εκπροσώπους του International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) και του InternationalEthics Standards Board for Accountants (IESBA)

Τα μέλη του ISG συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους του IAASB και του IESBA.

Το ISG παρουσίασε μια επικαιροποίηση σχετικά με κοινά ευρήματα όσον αφορά το διεθνές πρότυπο δικλίδων ποιότητας (ISQC1). Άλλα θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν τα κύρια ζητήματα που εντοπίστηκαν από τη βάση δεδομένων των ευρημάτων (ISA 540 και ISA 315/330) και την ανάλυση δεδομένων(data analytics).

Το πλάνο εργασίας του ISG για το 2018

Η Οργανωτική Επιτροπή του ISG παρουσίασε το πλάνο εργασίας για την περίοδο 2018 – 2019, το οποίο υποστηρίχθηκε από τα μέλη.

Το πλάνο εργασίας των κολλεγίων του ISG για το 2018

Οι τέσσερις συντονιστές των κολλεγίων ενημέρωσαν το ISG για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν το 2017 και παρουσίασαν το πλάνο εργασίας για το 2018. Έχει υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση από τα τέσσερα κολέγια σε διάφορα θέματα όπως ανάλυση αιτίων (root cause analysis), ανάλυση δεδομένων (data analytics), επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας ανάθεσης (EQCR), προσέγγιση σχετικά με τα βασικά θέματα ελέγχου (key audit matters) και εφαρμογή του νέου Κανονισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας.

Ενημέρωση σχετικά με την Κοινή Μεθοδολογία Ελέγχου (CAIM) του ISG

Το ISG παρουσίασε οδηγίες σχετικά με την Κοινή Μεθοδολογία Ελέγχου – CAIM όσον αφορά την επιλογή για επιθεώρηση φακέλων ελέγχου εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος και την επιλογή των περιοχών επιθεώρησης. Το ISG ενημερώθηκε επίσης για την ανάπτυξη του προγράμματος για τα έσοδα (revenue work program).

Παρουσίαση του συστήματος ποιοτικών ελέγχων στην Ελλάδα.

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), Παναγιώτης Γιαννόπουλος, παρουσίασε το σύστημα ποιοτικών ελέγχων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η παρουσίαση περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με την αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, την προσέγγιση των επιθεωρήσεων, τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, τα ευρήματα ελέγχου και τις πραγματοποιηθείσες συστάσεις και κυρώσεις.

Σχετικά με την ΕΕΦΕΕ και την υποομάδα των Επιθεωρήσεων

Η ΕΕΦΕΕ είναι το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος σε επίπεδο ΕΕ. Ο ρόλος της είναι να ενισχύσει την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ. Διευκολύνοντας την εποπτική σύγκλιση, η ΕΕΦΕΕ συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για το ελεγκτικό επάγγελμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕΦΕΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Σκοπός της υποομάδας Επιθεωρήσεων (Inspections Sub-Group -ISG) της ΕΕΦΕΕ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της συνέπειας μεταξύ των μελών της όσον αφορά τη δραστηριότητα των επιθεωρήσεων και η αποτελεσματική επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και τρίτους, με σκοπό την υποστήριξη του στόχου της ΕΕΦΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους διενεργηθέντες ελέγχους.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης