Αθήνα, 28.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1804 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1804/2017

 

ΘΕΜΑ : Τόκοι ανατοκισμού

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σε Ανώνυμη Εταιρεία με μεγάλη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής επαγγελματικών της δανείων σε Τράπεζες, παρουσιάσθηκε το εξής:

Ενώ οι Τράπεζες μας χρέωσαν κανονικά με υπογεγραμμένα τους EXTRE τόκους δανείων π.χ. στις χρήσεις 2013 και 2014, σήμερα, θέλοντας να μπούμε στις διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού, λαμβάνοντας υπόλοιπα οφειλών μας, είδαμε ότι έχουν διαγράψει τους τόκους αυτούς των δύο συγκεκριμένων χρήσεων και παρουσιάζουν υπόλοιπα οφειλών μας με ημερομηνία 31/12/2012.

Σε ερώτησή μας τι έγιναν οι καταλογισθέντες τόκοι με βάση τα Τραπεζικά EXTRE, μας απάντησαν ότι δεν έπρεπε να χρεώνουν τόκους επί των τόκων (ανατοκισμός) και ότι ναι μεν δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι τόκοι αυτοί από τα λογιστήριά τους, αλλά σε περίπτωση τυχόν πληρωμής μας κάποιου ποσού έναντι, οι τόκοι αυτοί θα εμφανισθούν.

Παρακαλώ απαντήστε μας τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς ως λογιστήριο τότε, δεδομένου ότι δεν είχαμε ουδεμία πληροφόρηση για το θέμα αυτό από τις Τράπεζες, με αποτέλεσμα να χρεώσουμε την Εταιρεία με μεγάλες ζημιές ένεκα των τόκων αυτών και τι θα πρέπει να κάνουμε σήμερα με τις προηγούμενες αυτές χρήσεις, καθώς και με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των χρήσεων αυτών.

 

Επίσης απαντήστε μας, εάν υπάρχουν λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής ή των Ε.Λ.Π. όπου καταγράφονται οι τόκοι αυτοί, ως πληροφοριακοί χωρίς να αθροίζονται με τους τόκους αυτούς τα υπόλοιπα των λογαριασμών του 52.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σε ότι αφορά τη λογιστική πτυχή του ερωτήματός σας , αναφέρουμε τα εξής, που προβλέπονται από τις διεθνώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, που καθιερώνονται από το ν. 4308/2014 και τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).

(α) Οι τόκοι, είτε ως έσοδο είτε ως έξοδο που είναι η δική σας περίπτωση, καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία και αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή του δουλευμένου. Συνεπώς, αν κατά το χρόνο σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι τόκοι ήταν απαιτητοί από την τράπεζα και συνεπώς δουλευμένοι βάσει των σχετικών συμβάσεων, ορθά αναγνωρίσθηκαν και επιβάρυναν τα αποτελέσματα των οικείων χρήσεων.

(β) Αν μεταγενέστερα με νέες συμβάσεις ή νόμους, γίνει οριστική διαγραφή των τόκων ή μέρους αυτών, τα ποσά που διαγράφονται, αναστρέφονται και αναγνωρίζονται ως έσοδα, στη χρήση στην οποία υπογράφονται οι νέες συμβάσεις ή εφαρμόζονται οι νέοι νόμοι.

(γ) Αν οι εν λόγω τόκοι αναγνωρίσθηκαν από σφάλμα (λόγω λάθους) σε κάποιες προηγούμενες χρήσεις, οφειλομένου του σφάλματος, είτε στην υπόχρεη οντότητα είτε στην τράπεζα, γίνεται αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4308/2014, με τα ποσά των τόκων που έπρεπε να αναγνωρισθούν βάσει των σχετικών συμβάσεων ή νόμων.

 

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ