Αθήνα, 28.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1783 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1783/2017

 

ΘΕΜΑ : Χειρισμός προστίμου

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ιστορικό: Στις 31-10-1991 ο XXXXXXX ιδρύει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την βιοτεχνία ελαστικού και την χονδρική εμπορία συναφών ειδών. Στις 28-07-2005 ο XXXXXXX αποφάσισε την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «XXXXXXX Α.Β.Ε.Ε.», με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία ελαστικών, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και συστήνοντας την Ανώνυμη Εταιρεία που διέπετε από τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1963, όπως ισχύουν σήμερα, εισφέροντας σ’ αυτήν εις είδος όλα τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του XXXXXX, καθιστώντας (την ανώνυμη εταιρεία) καθολικό διάδοχό της καταβάλλοντας και συμπληρωματικά μετρητά για τον σχηματισμό κεφαλαίου της και την είσοδο και άλλων μετόχων.

Στις 17-12-2014 με τις υπ’ αριθμόν XXXXXXX πράξεις και με τις υπ’ αριθμόν XXXXXXX αποφάσεις της Δ.Ο.Υ. XXXXXXX καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους περίπου 201.000,00€ που αφορούσαν τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2003-31/12/2003 και 01/01/2004-31/12/2004 κατά τις οποίες, όπως φαίνεται και από την άνω παράγραφο, υπήρχε μόνο η ατομική επιχείρηση του XXXXXXX.

Το ερώτημα που θέτουμε ως εταιρεία είναι αν τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν στην ατομική επιχείρηση XXXXXXX μπορούν να πληρωθούν από την ανώνυμη εταιρεία «XXXXXXX Α.Β.Ε.Ε», τον καθολικό διάδοχο της ατομικής επιχείρησης και τη μόνη που έχει την ταμειακή δυνατότητα πληρωμής (γνωρίζοντας ότι αυτά τα ποσά δεν εκπίπτουν φορολογικά), και αν αναγνωρίζονται ως ταμειακά και λογιστικά έξοδα της εταιρείας «XXXXXXX Α.Β.Ε.Ε.»;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εφόσον με βάση τις σχετικές διατάξεις, η ανώνυμη εταιρεία είναι καθολικός διάδοχος της ατομικής επιχείρησης στην οποία βεβαιώθηκαν τα σχετικά ποσά, η καταβολή τους μπορεί να γίνει από την ανώνυμη εταιρεία, με επιβάρυνση, στη χρήση στην οποία βεβαιώθηκαν (2014):

(α) Του λογαριασμού του «φόρου εισοδήματος» της χρήσεως, κατά το μέρος που οι επιβαρύνσεις αφορούν φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις αυτού και,
(β) Του λογαριασμού «λοιπά έξοδα και ζημίες», κατά το μέρος που αφορούν λοιπούς, εκτός φόρου εισοδήματος, φόρους.
Το ΣΛΟΤ δεν είναι αρμόδιο για φορολογικά θέματα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ