Αθήνα, 28.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1764/2017

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ατομική επιχείρηση εντάχθηκε στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων λόγω τζίρου από 01/01/2016.
Παρακαλώ να μας υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός για την απογραφή έναρξης την 01/01/2016 του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής του φορολογικού έτους 2015, καθώς, για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό και φόρος εισοδήματος που δεν αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στα διπλογραφικά βιβλία της ατομικής επιχείρησης για το φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή για το φορολογικό έτος 2016 και ποιες οι εγγραφές κατά την εξόφληση;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην απογραφή έναρξης της χρήσεως 2016, περιλαμβάνεται η υποχρέωση που έχει προκύψει για το εισόδημα της χρήσεως 2015 και αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος, όχι την προκαταβολή για την επόμενη χρήση και μόνο το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μεταφέρεται για παρακολούθηση στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αγνοώντας τα άλλα προσωπικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τα σχετικά εισοδήματα.
Παράδειγμα
Γα τα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χρήσης 2015, έστω ότι προκύπτει φόρος εισοδήματος Ευρώ 100, προκαταβολή από το προηγούμενο έτος 2014 έστω Ευρώ 20 και προκαταβολή για το επόμενο έτος 2016 βάσει των εισοδημάτων του 2015, έστω Ευρώ 100. Το ποσό που θα καταχωρηθεί ως υποχρέωση για φόρο εισοδήματος στην απογραφή έναρξης την 01.01.2016 είναι -20 + 100 = Ευρώ 80. Με την καταβολή εντός του 2016 του ποσού των – 20 + 100 + 100 = Ευρώ 180 θα διενεργηθεί η εγγραφή:

1764-2017

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ