Αθήνα, 28.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1718/2017

 

ΘΕΜΑ : Ανάλυση ισολογισμού

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, αν σε μια επιχείρηση, (πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία), εκτός των οικονομικών καταστάσεων Β5, Β6 και Προσάρτημα, έχω υποχρέωση να τηρώ εκτυπωμένη κατάσταση με ανάλυση ισολογισμού. (Αναλυτικά οι λογ/μοι 30.00……, 50.00….., 51.90…… κλπ).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το ν. 4308/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ