Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 27 του υπ. αρ. 537/2014 ΕΕ Κανονισμού, η Επιτροπή δημοσίευσε την Έκθεση COM (2017) 464 επί των εξελίξεων της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Έκθεση καταλήγει, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι συμπεράσματα :

• Στα 15 από τα 21 κράτη μέλη οι Big Four κατέχουν ποσοστό άνω του 80 % του μεριδίου αγοράς όσον αφορά τον κύκλο εργασιών.

• Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας συνεισφέρουν σημαντικά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των νέων ελεγκτικών κανόνων, τόσο για την προστασία των επενδυτών όσο και για τη δημόσια εποπτεία.

• H επόμενη έκθεση θα πρέπει να αναλύει κατά πόσο υπάρχει επαναλαμβανόμενος κίνδυνος στα τρία συχνότερα ζητήματα που εντοπίζονται που είναι οι ελλείψεις στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου της ποιότητας, η αδυναμία τεκμηρίωσης ορισμένων πτυχών της ελεγκτικής εργασίας και η έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων.

• Η ελεγκτική μεταρρύθμιση έχει αναβαθμίσει τόσο τον ρόλο όσο και τις εξουσίες των επιτροπών ελέγχου και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεων των επιτροπών ελέγχου και τη συμμόρφωση αυτών με τους νέους κανόνες.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος