Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Μετά από αξιολόγηση, η Ελβετική Κυβέρνηση με Απόφασή της την 23η Αυγούστου 2017 αναγνώρισε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ως ισοδύναμη Εποπτική Αρχή με την αντίστοιχη Ελβετική Εποπτική Αρχή (Federal Audit Oversight Authority FΑOA).

Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2017.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος