Αθήνα, 06.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1674/2017

 

ΘΕΜΑ : Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Πρόκειται να συσταθεί Ιατρική Ομόρρυθμη Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Από τα στοιχεία μελέτης σύστασης προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Ετήσιος κύκλος εργασιών < 700.000 ευρώ
  • Σύνολο ενεργητικού < 350.000 ευρώ
  • Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού < 10 άτομα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α΄ 70) η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) τηρεί ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά) και ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές παλαιότερες διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Με τις νέες διατάξεις, οι οντότητες κατατάσσονται βάσει του μεγέθους τους.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται εάν η υπό σύσταση Ιατρική ομόρρυθμη εταιρεία θα τηρήσει διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα ή αν ο Ν.4308/2014 κατισχύει και συνεπώς δύναται να τηρεί απλογραφικά βιβλία.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ομόρρυθμη εταιρεία υπάγεται στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και ταξινομείται σε κατηγορία μεγέθους βάσει του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές εξειδικεύονται στην ΠΟΛ 1003/2014 του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στις ρυθμίσεις του ν. 4308/14 παραπέμπουν και οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (ν. 4172/13).

Ο ν. 4308/2014 δεν καταργεί ρητά τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Πάντως, με δεδομένο ότι ο ν. 4308/2014 είναι μεταγενέστερος και συνιστά ειδικό δίκαιο, που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013, η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατισχύει των προβλέψεων του Π.Δ. 84/2001.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ