Αθήνα, 06.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1538/2017

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε, αν τα τιμολόγια επισκευής συνεργείου που εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης, για την αποκατάσταση ζημιών σε φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης το οποίο καλύπτεται ασφαλιστικά, χαρακτηρίζονται ως οργανικά έξοδα (62.07) ή συνιστούν απαιτήσεις για αποζημίωση κατά ασφαλιστικής εταιρείας (33.92).

Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι λογιστικές εγγραφές, όταν επισκευή και αποζημίωση είναι ισόποσες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο όρος οργανικά έξοδα δεν υφίσταται ρητά στο ν. 4308/2014. Η επισκευή είναι έξοδο και η λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης έσοδο.
Τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται στους σχετικούς λογαριασμούς και μπορούν να συμψηφίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 11 (γ), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ