Αθήνα, 06.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1496/2017

 

ΘΕΜΑ : Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ελληνική εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συνεργάζεται με τεχνολογικά ευρωπαϊκά ινστιτούτα για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε ρομποτικές συσκευές λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση.
Στις οικονομικές καταστάσεις του Ε.Γ.Λ.Σ στα αποτελέσματα χρήσεως υπήρχε διαχωρισμός εκτός από έξοδα διοίκησης και διάθεσης και σε έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης.
Στις οικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π (κατάσταση αποτ/των κατά λειτουργία υποδ. Β.2.1) δεν υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός σε έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης.
Μπορεί η εταιρεία επειδή έχει σημαντικού ύψους τέτοια έξοδα να χρησιμοποιήσει την εν λόγω κατηγορία εξόδων;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το θέμα ρυθμίζεται από την παράγραφο 11 (β), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ