Αθήνα, 12.07.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1279 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1279/2017

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός ζημίας

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εταιρία με διπλογραφικά βιβλία κλείνει με λογιστική ζημιά τη χρήση 2016, ποσό 160.000,00 ευρώ. Κάνοντας φορολογική αναμόρφωση, προκύπτει φορολογική διαφορά 1.000,00 ευρώ (το τέλος επιτηδεύματος), οπότε η ζημιά που θα μεταφερθεί για να συμψηφιστεί με επόμενα κέρδη της εταιρίας είναι 159.000,00 ευρώ στο έντυπο «Ν».

Θα πρέπει στα βιβλία μου να εμφανίσω τη ζημιά βάσει βιβλίων (160.000,00 ευρώ) ή θα πρέπει να εμφανίσω τη ζημιά μετά τη φορολογική αναμόρφωση;
Ποιες οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν και ποιοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το νόμο 4308/14, στο λογιστικό σύστημα (και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) μιας οντότητας καταχωρείται το σύνολο των συναλλαγών και γεγονότων μιας περιόδου, βάσει της αρχής του δουλευμένου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του τέλους επιτηδεύματος. Περαιτέρω, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική βάση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ