Αθήνα, 19.06.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1268 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1268/2017

 

ΘΕΜΑ : Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και κύκλο εργασιών το 2016 1.650.000,00€ αναλαμβάνει ιδιωτικό τεχνικό έργο συνολικής αξίας 1.500.000,00€, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Η επιχείρηση τιμολογεί τις εργασίες κάθε μήνα, μετά από επιμέτρηση από μηχανικό, μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες του Δεκεμβρίου θα τιμολογηθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2018. Το έσοδο θα βαρύνει τη χρήση του 2017. Δεδομένου ότι με το τιμολόγιο των εργασιών του Δεκεμβρίου, που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2018, η επιχείρηση ξεπερνά το 1.500.000,00€ σε κύκλο εργασιών για δεύτερη συνεχή χρήση, είναι υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για το έτος 2018 ή ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (2018) την απαλλάσσει από την υποχρέωση;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με βάση την ΠΟΛ 1003/2014, τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους είναι αυτά που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ