Αθήνα, 19.06.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1216 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1216/2017

 

ΘΕΜΑ : Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα ήθελα να διατυπώσω ένα ερώτημα σχετικά με ένα Δημοτικό Οργανισμό ΝΠΔΔ ΟΤΑ. Ο Δημοτικός Οργανισμός είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (εισπράττει τροφία για παιδικούς σταθμούς) και τηρεί βιβλία με το κλαδικό σχέδιο του Δημόσιου Τομέα (Π.Δ. 315/99). Θα ήθελα να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με το αν εντάσσονται στον Ν.4308 και αν πρέπει να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2015 με βάση τις διατάξεις των ΕΛΠ.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εφόσον ο Οργανισμός αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω οντότητας πρέπει να συνταχθούν με τα ΕΛΠ, βάσει της περ. 2(γ) του άρθρου 1 του ν. 4308/14.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ