Αθήνα, 19.06.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1129 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1129/2017

 

ΘΕΜΑ : Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Βάσει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ή / και επιβεβαιώσετε σε ποια κατηγορία μεγέθους εντάσσονται οι οντότητες που λειτουργούν με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 265 του ν 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ενώ συγχρόνως, από 1/1/2016 περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ένταξη των εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4308/2014, σε κατηγορίες μεγέθους, καθορίζεται από το άρθρο 2 του νόμου, από το οποίο δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ