Αθήνα, 19.06.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1066/2017

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Στις 16/11/2016 ολοκληρώθηκε η μετατροπή Ομόρρυθμου εταιρείας σε Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 107 του Ν 4072/2012.

Η Ο.Ε. τηρούσε απλογραφικά βιβλία, συνέταξε απογραφή κατά την ημερομηνία απογραφής, καθώς επίσης προσδιόρισε και αποτέλεσμα (κέρδη) για την περίοδο από 1/1/2016 έως και 16/11/2016 (ημερομηνία μετατροπής).

Με δεδομένη την ΠΟΛ 1262/2013 στην οποία η φορολογική διοίκηση ορίζει ότι ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν τόσο από την μετατραπείσα όσο και από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της προελθούσας από τη μετατροπή εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή
1. Σε ποιους λογαριασμούς θα πρέπει να αναγραφεί το αποτέλεσμα της περιόδου προ της μετατροπής (από τα απλογραφικά βιβλία) στα βιβλία της προερχόμενης από την μετατροπή εταιρείας (που τηρεί διπλογραφικά).
2. Στις οικονομικές καταστάσεις που θα συνταχθούν στο τέλος του έτους πως θα απεικονιστεί το προ της μετατροπής αποτέλεσμα (στην κατάσταση Β.2.1 ή Β.2.2.)

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.

Ως εκ τούτου, η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 της Ι.Κ.Ε., για λογιστικούς σκοπούς, θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της χρήσεως 2016 τόσο της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής, όσο και της Ι.Κ.Ε. μετά την ημερομηνία της μετατροπής.

Η μεταφορά των αποτελεσματικών λογαριασμών της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία μετατροπής, θα γίνει συγκεντρωτικά στους αντίστοιχους κατά περίπτωση λογαριασμούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος της Ι.Κ.Ε.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ