Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) υιοθέτησε την 1η Ιουνίου 2017 νέο πρότυπο ελέγχου για την ενίσχυση της χρησιμότητας της έκθεσης ελέγχου παρέχοντας επιπλέον και σημαντικές πληροφορίες στους επενδυτές.

Το νέο πρότυπο και όλες οι σχετικές τροποποιήσεις απαιτούν να συμπεριληφθεί στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή μια συζήτηση σχετικά με τα κρίσιμα θέματα ελέγχου (Critical Audit Matters-CAMτα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και σχετίζονται με λογαριασμούς ή γνωστοποιήσεις που είναι ουσιώδεις για τις οικονομικές καταστάσεις και αφορούν ιδιαίτερα υποκειμενική ή περίπλοκη κρίση του ελεγκτή.

Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το έτος κατά το οποίο ο ελεγκτής άρχισε να εκτελεί διαδοχικά τον έλεγχο της εταιρείας. Επίσης, θα περιλαμβάνει τη φράση “είτε λόγω λάθους ή απάτης”, στην περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή βάσει των προτύπων PCAOB για τον σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου, ώστε να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του PCAOB ενέκρινε μια σταδιακή προσέγγιση για την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων απαιτήσεων. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους επενδυτές και τους άλλους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων νέες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, επιτρέποντας συγχρόνως στις ελεγκτικές εταιρείες, στις επιχειρήσεις και στις Επιτροπές Ελέγχου να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/auditors-report-standard-adoption-6-1-17.aspx

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος