Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, αποφάσι-σε τη συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση ελεγκτικών προτύπων για τις μικρές επιχειρήσεις ως ακολούθως:

Α. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρος,
Β. Βασίλειος Τσώκος, ως τακτικό μέλος και Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, ως αναπληρωματικό μέλος, εντε-ταλμένοι ελεγκτές της ΕΛΤΕ.
Γ. Χαράλαμπος Ξένος, συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ως τακτικό μέλος και Δημήτριος Γιώγος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Δ. Βαϊος Ριζούλης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ως τακτικό μέλος και Απόστολος Πολύζος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Ε. Παναγιώτης Βρουστούρης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ως τακτικό μέλος και Δημήτριος Ασημακόπουλος, οικονομολόγος, ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση ελεγκτικών διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αναλογική εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων στους υποχρεωτικούς ελέγχους των μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η σχετική δυνατότητα δόθηκε στη χώρα μας με την Οδηγία της ΕΕ 2014/56 η οποία ενσωματώ-θηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4449/2017 και συγκεκριμένα με το άρθρο 30, αναγνωρίζοντας παράλληλα την επιβολή υποχρεωτικού ελέγχου στις μικρές επιχειρήσεις.

Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί έως την 30η Νοεμβρίου του 2017, αφού προηγηθεί σχετική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης