Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων στην υπ ́αρίθμ 6/3-05-2017 συνεδρίασή του, μεταξύ άλλων, αποφάσισε :

Tην επιβολή προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και έγγραφης επίπληξης στην ελε-γκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για παραβάσεις αναφορι-κά με την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Ποιότητας 1 και τoν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και οντότητας δημοσίου ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Γεώργιος Βενιέρης