Αθήνα, 11.05.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 834 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 834/2017

 

ΘΕΜΑ : Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Νομική οντότητα με διπλογραφικά αρχεία εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς πελάτη της την χρήση 2016, με αξία Α.
Στην χρήση 2018 αντιλαμβάνεται ότι ο πελάτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση. Συνεπώς υπάρχει απομείωση της απαίτησης για την οντότητα που έχει εκδώσει το τιμολόγιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε ποια χρήση γίνεται η λογιστική εγγραφή απομείωσης της απαίτησης; Δηλ. σε ποια χρήση (2016 ή 2018) θα επηρεαστεί η κατάσταση αποτελεσμάτων από την απομείωση με βάση το γεγονός ότι η απομείωση αποτελεί έξοδο;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η απομείωση των απαιτήσεων, τα οποία είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου στην περίοδο που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 4308/2014, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 19.8.3 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ