Αθήνα, 11.05.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 747 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 747/2017

 

ΘΕΜΑ : Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα να θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση του Ε.Φ.Κ. σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Εταιρεία (Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία) είναι εγκεκριμένος παραγωγός και παράγει υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Με την παραγωγή τους εισάγονται σε φορολογική αποθήκη.

 

Όταν πραγματοποιείται πώληση, αυτόματα χρεώνεται ο πελάτης με τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. της τιμής και του Ε.Φ.Κ.. Οι παραπάνω φόροι γίνονται απαιτητοί από το Ελληνικό Δημόσια μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εξαγωγής από την φορολογική αποθήκη, με ειδική δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο. Επίσης αποδίδεται πέραν του Ε.Φ.Κ. και του σχετικού Φ.Π.Α. και ο Φ.Π.Α. των συνολικών πωλήσεων των εν λόγω προϊόντων με δυνατότητα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών, με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει του άρθρου 30 του ν.2859/2000.

Οι ερωτήσεις μου είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ποιος είναι ο ορθός λογιστικός χειρισμός των εν λόγω φόρων; Δλδ με την λογιστική εγγραφή που θα πραγματοποιείται στα βιβλία της επιχείρησης (απλογραφικά) θα το αντιμετωπίζουμε σαν έσοδα και θα εμφανίζεται στον συνολικό τζίρο της επιχείρησης και την απόδοση του ως έξοδο; Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός π.χ. 54… ο οποίος θα εμφανίζεται και σε ξεχωριστή στήλη στα βιβλία της επιχείρησης;

 

2. Η απόδοση του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. στο αρμόδιο τελωνείο είναι μηνιαία ενώ στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.) τριμηνιαία. Με ποιο προβλεπόμενο παραστατικό θα μπορώ να εκπέσω τον Φ.Π.Α. των εισροών στο αρμόδιο τελωνείο;

 

3. Η επιχείρηση, λόγω επενδύσεων, στις 31/12/2016 έχει ένα σημαντικό ποσό πιστωτικού ΦΠΑ, πως θα μπορέσει αυτό να συμψηφιστεί όταν αποδίδεται κάθε μήνα στο τελωνείο το Φ.Π.Α. των εκροών της;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Βάσει της έννοιας του κόστους κτήσης, τα περιγραφόμενα πραγματικά περιστατικά, και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο ΕΦΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει κατά την πώληση (και όχι προγενέστερα) και εισπράττεται από τον πελάτη για λογαριασμό του δημοσίου, έχουμε τη γνώμη ότι το σχετικό ποσό αφορά υποχρέωση και όχι έσοδο και έξοδο και συνεπώς καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό (π.χ. ΚΑ 54).

 

2. Τα ερωτήματα 2 και 3 δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ αλλά του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ