Αθήνα, 06.04.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 664 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 664/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μητρική εταιρεία με έδρα χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης αποστέλλει-μεταφέρει εμπορεύματα σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία – θυγατρική της.

Στην μεταξύ τους σύμβαση διανομής προβλέπεται ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων που ήδη έχουν παραληφθεί στις αποθήκες της θυγατρικής ελληνικής εταιρείας, θα μεταφερθεί στην θυγατρική όχι άμεσα με την παραλαβή των εμπορευμάτων αλλά στο χρονικό διάστημα λίγο πριν την πώληση των εμπορευμάτων από τη θυγατρική ελληνική στους πελάτες της.

Παράδειγμα: Παραλαβή εμπορευμάτων στις αποθήκες της ελληνικής εταιρείας αρχές Δεκεμβρίου 20Χ1 ποσότητας 100 και αξίας συνολικής 500 με περιγραφή στο παραστατικό που εκδίδεται από την μητρική «consignment invoice». Έστω ότι η πώληση αυτής της ποσότητας από την θυγατρική ελληνική, σε πελάτες της πραγματοποιείται τον Ιανουάριο του 20Χ2. Η μητρική εταιρεία σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έχει δώσει δεν αναγνωρίζει συναλλαγή πώλησης το έτος 20Χ1 αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζει αξία αποθεμάτων σε αποθήκες τρίτων (καθώς τα εμπορεύματα αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στις αποθήκες της ελληνικής θυγατρικής).

Εν συνεχεία στη χρήση 20Χ2 λίγο πριν την πώληση των εμπορευμάτων από την ελληνική θυγατρική στους πελάτες της, η μητρική εκδίδει παραστατικό πώλησης με περιγραφή «original invoice» και ταυτόχρονα η ελληνική αναγνωρίζει αξία αγορών εμπορευμάτων, ισόποση υποχρέωση και στη συνέχεια κόστος πωληθέντων για τα εμπορεύματα που πωλεί.

Ερωτάται εάν αυτός ο λογιστικός χειρισμός από την θυγατρική ελληνική δηλαδή η μη αναγνώριση αξίας αποθεμάτων και ισόποσης υποχρέωσης, κατά το στάδιο της παραλαβής των εμπορευμάτων με το παραστατικό «consignment invoice» είναι σωστός;

Σημείωση: Σε διαφορετική περίπτωση που η θυγατρική ελληνική αναγνωρίζει αποθέματα και υποχρέωση με την παραλαβή των αποθεμάτων μέσω του «consignment invoice» δεν υπάρχει συμφωνία στους λογαριασμούς απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ ελληνικής θυγατρικής και μητρικής εξωτερικού καθώς η ελληνική θυγατρική έχει αναγνωρίσει αποθέματα και υποχρέωση ενώ η μητρική εξωτερικού δεν εμφανίζει απαίτηση αλλά αποθέματα σε τρίτους.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τους ορισμούς του παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, περιουσιακά στοιχεία είναι πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Από τα περιγραφόμενα στο ερώτημα προκύπτει, ότι τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προκειμένου να αναγνωρισθούν τα αποθέματα ως περιουσιακά στοιχεία από λογιστική άποψη, πληρούνται όταν εκδίδεται το παραστατικό με τον τίτλο “original invoice” και συνεπώς η αναγνώρισή τους πρέπει να γίνεται κατά τον χρόνο εκείνο.

Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση των αποθεμάτων γίνεται βάσει των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014 και τις σχετικές παραγράφους της ΠΟΛ 1003/14.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ