Αθήνα, 06.04.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 595 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 595/2017

ΘΕΜΑ : Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με Ν.4308/2014, άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι – 2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Η λογιστική οδηγία όμως εφαρμογής του Ν.4308/2014 στο επίμαχο σημείο αναφέρει 23.2.1 Οι κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα (ή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους) στην περίοδο στην οποία οι δαπάνες που επιχορηγήθηκαν βαρύνουν τα αποτελέσματα.
Πηγή:http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/Ellinika-Logistika-Protipa/Logistiki-Odigia-N4308_2014.pdf

Οπότε είναι στην ευχέρεια της οντότητας το αν θα μεταχειριστεί μια κρατική επιχορήγηση ως έσοδο ή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους;

Υπάρχει διαφορά γιατί στην πρώτη περίπτωση αυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα ενώ στην δεύτερη μειώνονται οι δαπάνες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στη λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ έχει δοθεί ερμηνευτικά η αναφερόμενη λύση, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Συνεπώς, είναι στη διακριτική ευχέρεια της οντότητας να επιλέξει τον ένα από τους δύο αποδεκτούς χειρισμούς και στη συνέχεια να τον ακολουθεί παγίως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ