Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε συνέχεια της έναρξης διαλόγου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ με τις Επιτροπές Ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου, πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και 28 Μαρτίου συναντήσεις με τους Πρόεδρους των Επιτροπών Ελέγχου της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. κ. Jawaid Mirza και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Claude Piret αντίστοιχα.

O Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος παρουσίασε στους Προέδρους το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με την ψήφιση του ν.4449/2017 και την εφαρμογή του Κανονισμού 537/2014 που, μεταξύ άλλων, αφορά το πεδίο εφαρμογής, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε.Λ.Τ.Ε. στην εποπτεία και στη διενέργεια ελέγχων στα εποπτευόμενα από αυτές πρόσωπα.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του υπ.αρ 537/2014 Κανονισμού, στα πλαίσια παρακολούθησης των εξελίξεων της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος εκτιμά , μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις των επιτροπών ελέγχου και εκδίδει σχετική έκθεση.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης