Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 542 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 542/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε για το σωστό λογιστικό χειρισμό της κατωτέρω συναλλαγής:
Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία διαθέτει εταιρική κάρτα στην οποία καταχωρούνται πόντοι ως μπόνους από την τράπεζα για κάθε συναλλαγή με την κάρτα. Οι ως άνω πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές.

Παραθέτω το εξής παράδειγμα: Αγορά με τιμολόγιο 100 ευρώ (γραφική ύλη) εξαργύρωση 10 ευρώ μπόνους, πληρωμή από τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται η κάρτα 90 ευρώ τα 10 ευρώ μπόνους εμφανίζονται μόνο στην απόδειξη που εκδίδεται κατά την πληρωμή με την εταιρική κάρτα.

Ποιες είναι οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν για την παραπάνω συναλλαγή;

Για το κέρδος των 10 ευρώ (αν θεωρείται κέρδος) πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό;

Επισυνάπτω κ μια απόδειξη πληρωμής με κάρτα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 3 (πρώτο εδάφιο) του ν. 4308/14, «Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο».

2. Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4308/14, «Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτό. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.»

3. Κατά την άποψή μας, εφόσον η εκδιδόμενη απόδειξη πληρωμής μέσω κάρτας, η οποία αναφέρει το ποσό bonus, συνδέεται με μοναδικό και αξιόπιστο τρόπο με το παραστατικό πώλησης, τηρούνται οι υπό (1) και (2) ανωτέρω προϋποθέσεις και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση πρόσθετου παραστατικού.

Η σχετική λογιστική εγγραφή (δεν έχει ληφθεί υπόψη ο ΦΠΑ) είναι:
Χ Γραφική ύλη 100
Π Ταμιακά διαθέσιμα 90
Π Κέρδος 10 [ΚΑ 81 (ΕΓΛΣ) ή 79 (ΕΛΠ)]

Από πλευράς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των σχετικών ποσών και τη λογιστική πολιτική της επιχείρησης, το προκύπτον κέρδος μπορεί να καταχωρείται είτε σε μείωση του σχετικού κόστους της αγοράς είτε να εμφανίζεται στο κονδύλι της ΚΑΧ «Λοιπά έσοδα και κέρδη».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ