Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 517 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 517/2017

ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις παγίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα (με απλογραφικά ή διπλογραφικά αρχεία) δεν έχει κάνει αποσβέσεις παγίων για τα πάγια που έχει χρησιμοποιήσει και στο μητρώο παγίων απεικονίζονται με την αρχική τους αξία κτήσης. Κατά συνέπεια ούτε στα βιβλία μου υπάρχουν εγγραφές για αποσβέσεις αφού τέτοιες δεν έχουν υπάρξει.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αν ξεκινήσω αποσβέσεις από τη χρήση 2016, θα τις υπολογίσω με βάση την αρχική τιμή κτήσης όπως αυτή απεικονίζεται στο μητρώο παγίων σήμερα;

Τι γίνεται με τις προηγούμενες αποσβέσεις που δεν έχουν γίνει;

Μήπως πρέπει να γίνουν μέσα στο 2016 σωρευτικά και οι αποσβέσεις που δεν έχουν γίνει για τις προηγούμενες χρήσεις και απλά αυτές να μην αναγνωριστούν;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014, η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για κάθε λογιστική περίοδο, η δε μη διενέργεια αυτών, συνιστά λογιστικό σφάλμα κατά το ν. 4308/2014.

Η διόρθωση σφάλματος, λογιστικά αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4308/2014 με την επιφύλαξη των απαλλαγών που παρέχονται από το άρθρο 30 του ν. 4308/2014 (περίπτωση ιθ παράγραφος 1 και περίπτωση γ παράγραφος 7).

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ