Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 511 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 511/2017

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις 30/12/2016 μετατράπηκε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ βάσει άρθρου 107 ν 4072/2012. Εξάγαμε το λογιστικό αποτέλεσμα από 01/01 – 29/12/2016 και το καταχωρήσαμε στο βιβλίο της ΙΚΕ με 30/12/2016 καθώς και όλες τις λοιπές ενέργειες λόγω αλλαγής κατηγορίας βιβλίων.

Όσον αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτή θα είναι μια για όλο το έτος αναφέροντας στον κωδ. 197 του Ε3 το λογιστικό αποτέλεσμα από τα απλογραφικά βιβλία.

Ερωτάται πώς θα συντάξω την κατάσταση αποτελεσμάτων, θα αναφέρω τα οικονομικά στοιχεία όλης της χρήσης 2016 με τη βοήθεια φύλλου μερισμού παρόλο που είχα απλογραφικά βιβλία ή θα μεταφέρω απευθείας στα αποτελέσματα προ φόρων το λογιστικό αποτέλεσμα από τα απλογραφικά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. του ερωτήματος δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.

Ως εκ τούτου η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για λογιστικούς σκοπούς, θα είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων της ΟΕ, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα διαθέσιμα αρχεία της, πλέον οποιαδήποτε τυχούσα δραστηριότητα της ΙΚΕ μέχρι το τέλος της χρήσης.

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ