Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 510 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 510/2017

ΘΕΜΑ : Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με την υπ’ αριθμόν 17759/Β.769 (ΦΕΚ 611/10.5.2010) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού, στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.

Στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης ορίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών επί των οποίων υπολογίζεται η ετήσια τακτική εισφορά κατά κλιμάκιο αξίας, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης, ως εξής:

«Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών, είναι ο μέσος όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα οποία κατείχε ή στα οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του Συνεγγυητικού κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Προκειμένου για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ως αξία λογίζεται η αξία των συμβολαίων και των δικαιωμάτων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς».

Βάσει αυτών και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για το τι θεωρείται αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τη θεωρία όπως αυτή διατυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και την πρακτική, στα παράγωγα αποδίδονται δύο αξίες:

(α) η υποθετική ή ονομαστική αξία (notional amount). Είναι το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η τρέχουσα/εύλογη/αγοραία αξία του παραγώγου (οι όροι είναι ισοδύναμοι), βάσει της μεταβλητότητας του υποκείμενου τίτλου (underlying),

(β) η τρέχουσα ή εύλογη ή αγοραία αξία του παραγώγου. Είναι η αξία διακανονισμού του παραγώγου τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή η αξία την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστής και πωλητής) θα αποδέχονταν για να κλείσουν τη θέση τους.

Η αναφορά στην απόφαση 17759/Β.769, του όρου «τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών», δηλώνει σαφώς την εύλογη/αγοραία αξία όλων των στοιχείων, περιλαμβανομένων των παραγώγων, κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η ειδική αναφορά της απόφασης στα παράγωγα, κατά τη γνώμη μας είναι διευκρινιστική και αποσκοπεί στο να δηλώσει ότι για τα παράγωγα, που διαφοροποιούνται από τα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ως αξία για σκοπούς εφαρμογής της απόφασης, λαμβάνεται η τρέχουσα αξία των εν ισχύει συμβολαίων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ