Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 434 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 434/2017

ΘΕΜΑ : Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με την εμφάνιση των εσόδων και εξόδων μίας επιχείρησης που τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας.

Παλαιότερα λόγω του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) αναλύαμε σε στήλες στο βιβλίο εσόδων εξόδων τα είδη που πωλούσαμε. Πλέον σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 12α του Νόμου 4308/2014 μπορούμε να έχουμε πιο γενικές κατηγορίες όπως πώληση εμπορευμάτων 13%, πώληση εμπορευμάτων 24%, πώληση προϊόντων 13% κτλ; Και αν ναι υπάρχει κάπου αλλού η υποχρέωση να αναλύουμε τις πωλήσεις μας σύμφωνα με τα είδη πωληθέντων;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το ν. 4308/2014, δεν υπάρχει υποχρέωση ανάλυσης των πωλήσεων κατά Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους, στα απλογραφικά βιβλία. Οι πληροφορίες που πρέπει να προκύπτουν από τα απλογραφικά βιβλία προσδιορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/14.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ