Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 432/2017

ΘΕΜΑ : Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μια ελληνική εταιρία μη εισηγμένη εξαγοράζει μια άλλη εταιρία μη εισηγμένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός μετά την απόφαση της ΓΣ των μετόχων να προχωρήσουν στην εξαγορά και ποιος όταν αρχίσουν να καταβάλλονται τα ποσά της εξαγοράς αυτής;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας, βάσει της οποίας κατά τεκμήριο αποκτάται ο έλεγχος επί αυτής, με το σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος της απόκτησης, χρεώνεται λογαριασμός συμμετοχών με πίστωση υποχρέωσης. Οι καταβολές γίνονται με χρέωση της υποχρέωσης και πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων.

Αν πριν την απόκτηση του ελέγχου έχουν δοθεί ποσά, αναγνωρίζονται σε λογαριασμό προκαταβολών και μεταφέρονται στην αξία της συμμετοχής κατά τα ανωτέρω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ