Αθήνα, 14.03.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 407 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 407/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας το 2016 σύναψε σύμβαση συνεργασίας για παραχώρηση εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο. Προ της λήξεως του συμφωνηθέντος χρόνου παρέδωσαν τον χώρο σε άλλους. Εξέδωσαν τιμολόγιο για το σύνολο της συμφωνηθείσης συναλλαγής χωρίς να αφαιρέσουν το διάστημα που το παρεχώρησαν σε τρίτους, παρότι τους είχε ζητηθεί.

Η υπόθεση οδεύει σε δικαστική επίλυση. Σημειώστε ότι έχουν εξοφληθεί εντός του 2016 τα 2/3 της αξίας.

Επί του παρόντος αιτούμεθα τη βοήθειά σας για την ορθή λογιστική αποτύπωση της συναλλαγής.

Η καταχώρηση του τιμολόγιου είναι πλασματική αφού δεν συμφωνούμε στο ύψος της.

Η εταιρεία μας τηρεί διπλογραφικό σύστημα.

Επί παραδείγματι το ύψος της συναλλαγής είναι 10.000,00 ευρώ και ο φπα 2.400,00.

Έχουν χρεωθεί οι δαπάνες και ο φπα και πιστώθηκε ο προμηθευτής.

Επίσης έχουν γίνει οι αντίστοιχες ταμειακές κινήσεις.

Το ποσόν για το οποίο ζητούμε έκδοση πιστωτικού (και πιθανότατα έτσι θα γίνει) πώς θα καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών τα πιστωτικά τιμολόγια αφορούν μείωση του ανταλλάγματος της αρχικής συναλλαγής και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται μειωτικά της αξίας των πωλήσεων (και των σχετικών φόρων) από τον πωλητή και μειωτικά της αξίας της δαπάνης (και των σχετικών φόρων) από τον αγοραστή.

Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ