Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών προτείνοντας τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες όσο και για την παρακολούθηση του έργου αυτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛΤΕ στα πλαίσια έναρξης διαλόγου με τις Επιτροπές Ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος πραγματοποίησε, σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς κ. David Hexter.

Αναλυτικότερα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος παρουσίασε στον κ. Hexter το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με την ψήφιση του ν.4449/2017 και την εφαρμογή του Κανονισμού 537/2014 που, μεταξύ άλλων, αφορά το πεδίο εφαρμογής, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε.Λ.Τ.Ε.* στην εποπτεία και στη διενέργεια ελέγχων στα εποπτευόμενα από αυτές πρόσωπα.

Η ΕΛΤΕ, ως μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών και στα πλαίσια άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων θα συνεχίσει τον διάλογο με τις Επιτροπές Ελέγχων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης