Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2016 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες, καθώς επίσης και τη σχετική Ανακοίνωση των μελών του.

Η έρευνα δείχνει μία γενική πτώση στα ποσοστά των ευρημάτων των ποιοτικών ελέγχων , αλλά παρά ταύτα τα υψηλά ποσοστά των ευρημάτων συνεχίζουν να απασχολούν τα μέλη του IFIAR και τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τη φύση και την έκταση των ευρημάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να δείχνουν μια έλλειψη συνέπειας στην εκτέλεση της υψηλής ποιότητας των ελέγχων και επισημαίνουν τη συνεχιζόμενη ανάγκη θέσπισης από τις ελεγκτικές εταιρείες διαδικασιών συστημάτων δικλίδων ποιότητας, στα πλαίσια του κρίσιμου ζητήματος της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετείχε στην έρευνα του 2016 και σε διάφορες ομάδες εργασίας.

Η IFIAR δημοσιεύει την παρακάτω έρευνα με σκοπό αυτή να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις περιοχές βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων και της αξιοπιστίας των εκθέσεων ελέγχου.

 

Ο Α ΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος