Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3693/2008 οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου, έχουν υποχρέωση έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλουν στην ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιούν στο διαδι-κτυακό τους τόπο την ετήσια έκθεση διαφάνειας.

Οι εκθέσεις διαφάνειας που υπάγονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και του ν. 4449/2017 αφορούν τα οικονομικά έτη από 17/6/2016 και έπειτα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι :

Για χρήσεις από 1/7/2015 – 30/6/2016 εφαρμόζεται το άρθρο 36 του ν.3693/2008.

Για χρήσεις από 1/1/2016 – 31/12/2016 εφαρμόζεται το άρθρο 36 του ν. 3693/2008.

Για χρήσεις από 1/7/2016 και έπειτα εφαρμόζεται το άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014.

Η ΕΛΤΕ, στα πλαίσια των εποπτικών της καθηκόντων, είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της συμμόρφω-σης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών με τις παραπάνω κείμενες διατάξεις αποσκοπώντας στην ενίσχυση της συνέπειας της πληροφόρησης που παρέχουν οι ελεγκτές.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος