Αθήνα, 21.02.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 187 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 187/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρία υπήχθη δυνάμει δικαστικής απόφασης στις διατάξεις του 106β του ν. 3588/2007, υπογράφοντας και επικυρώνοντας σχετική συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της, η οποία προβλέπει απομείωση χρεών με διαγραφές.

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να αποτυπωθούν στα βιβλία αναφορικά με τις διαγραφές.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος από την πλευρά της επιχείρησης της οποίας μειώνονται τα χρέη (υποχρεώσεις), καθορίζεται από το άρθρο 22 παράγραφοι 7, 8 και 9 του ν. 4308/2014 καθώς και στις αντίστοιχες παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ στην οποία παρατίθενται και επεξηγηματικά παραδείγματα εγγραφών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ