Αθήνα, 20.01.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 96/2017

ΘΕΜΑ : Τέλος επιτηδεύματος

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 2014/30.09.2016 πολύ μικρών οντοτήτων, το τέλος επιτηδεύματος θα βαρύνει το κονδύλι ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, και όχι να είναι ενσωματωμένο στο φόρο εισοδήματος, όπως είχε δημοσιευθεί στις καταστάσεις 2015. Επίσης δεν θα συμφωνούν με τις δαπάνες στην κατάσταση επιμερισμού των δαπανών.

Αντίστοιχα στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες θα εμφανιστεί ενσωματωμένο στο φόρο ή όχι;

Σας παραθέτω συνημμένα τα αρχεία από την μηχανογράφηση που στη μία περίπτωση είναι ενσωματωμένο στο κόστος πωλήσεων, αλλά αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι ορθό και δεν συμφωνεί με την κατάσταση επιμερισμού, και στη δεύτερη περίπτωση είναι ενσωματωμένο στο φόρο εισοδήματος.

Παρακαλώ για την διευκρίνηση για όλες τις οντότητες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της αρχής του δουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ