Αθήνα, 20.01.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 71 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 71/2017

ΘΕΜΑ : Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγροτικός συνεταιρισμός τέθηκε σε εκκαθάριση στις 23/10/2016 με δικαστική απόφαση. Οι 2 τελευταίες χρήσεις 2015 και 2016 πληρεί τα κριτήρια του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για την μετάβαση και ένταξη σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά. Επειδή μέχρι 31/12/2016 τηρούσε βιβλία διπλογραφικά, από 01/01/2017 του δίνεται η δυνατότητα να τηρήσει απλογραφικά βιβλία. Παρακαλώ για την απάντησή σας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 είναι οι εξής:

Για την αλλαγή κατηγορίας (από τις πέντε κατηγορίες του ν. 4308/2014), απαιτείται να πληρούνται τα σχετικά όρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις (παράγραφος 9 του άρθρου 2).

Η παράγραφος 3.10.1 (ζ) της λογιστικής οδηγίας για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, η οποία προβλέπει ότι διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν «οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία. Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ)». Σχετική είναι και η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 4308/14 που προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4410/16: «Οι οντότητες που βάσει του παρόντος νόμου μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».

Περαιτέρω, η παράγραφος 3.3 του άρθρου 3 «Λοιπές επεξηγήσεις» της ΠΟΛ 1003/14 για την εφαρμογή του νόμου 4308/2014, προβλέπει ότι «επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια μιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος).

Το ότι η οντότητα βρίσκεται σε εκκαθάριση δεν επηρεάζει το καθεστώς τήρησης του λογιστικού συστήματος (διπλογραφικό ή απλογραφικό), δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από το νόμο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ