Αθήνα, 20.01.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2915 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2915/2017

ΘΕΜΑ: Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συγχρηματοδοτούμενο έργο η δικαιούχος εταιρία επιχορηγήθηκε για την κατασκευή πρωτότυπων ιατρικών μηχανημάτων με στόχο τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε νοσοκομεία όπου και βρίσκονται εγκατεστημένα τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα κατασκευάστηκαν από εξωτερικό προμηθευτή με βάση την τεχνογνωσία της δικαιούχου εταιρίας, η οποία ανέπτυξε και ενσωμάτωσε το απαιτούμενο για τη λειτουργία τους λογισμικό.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε ποιες οι προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές για την ανωτέρω περίπτωση και συγκεκριμένα ποιοι οι Λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου που χρεώνονται/πιστώνονται;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα θέματα της επιχορήγησης ενσωμάτων παγίων ρυθμίζονται από το άρθρο 23 του νόμου 4308/2014 και τις παραγράφους 23.1.1 έως 23.2.1 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του νόμου.

Τα θέματα της τήρησης των λογαριασμών ρυθμίζονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 και τις παραγράφους 3.8.1 και 3.9.1 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του νόμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ